Statuten

S T A T U T E N
van de

Noordwijkse Schaakvereniging
“Daniel Noteboom“

Artikel 1

Naam
De vereniging is opgericht te Noordwijk op 14 januari 1936 onder de naam Nuts‑Schaakclub “Daniel Noteboom” en draagt sinds 12 mei 1936 de naam Noordwijkse Schaakvereniging “Daniel Noteboom”.

Artikel 2

Doel
De vereniging stelt zich ten doel de beoefening en bevordering van het schaakspel. Zij tracht dit doel te bereiken door:
a. het houden van een wekelijkse speel- en oefenavond,
b. het houden van en deelnemen aan wedstrijden, enz.

Artikel 3

Lidmaatschap
De vereniging bestaat uit
a. seniorleden,
b. juniorleden (d.z. leden die jonger zijn dan 18 jaar),
c. ere-leden en leden van verdienste,
d. donateurs en donatrices.

Artikel 4

Het lidmaatschap der vereniging kan worden verkregen door aanmelding bij het Bestuur (nader geregeld bij het Huishoudelijk reglement).

Artikel 5

Zij, die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor het schaakspel in het algemeen of voor de vereniging in het bijzonder, kunnen door een algemene ledenvergadering tot ere-lid, dan wel tot lid van verdienste worden benoemd (nader geregeld bij het Huishoudelijk reglement).

Artikel 6

Donateurs en donatrices zijn zij, die de vereniging steunen met een geldelijke bijdrage (nader bepaald bij het Huishoudelijk reglement).

Artikel 7

Geldmiddelen
De geldmiddelen bestaan uit:
a. contributies der leden,
b. donaties,
c. eventueel andere baten

Artikel 8

Bestuur
Het bestuur bestaat uit tenminste vijf leden:
1e. een voorzitter
2e. een secretaris of een secretaris-wedstrijdleider
3e. een penningmeester
4e. een commissaris of een commissaris-wedstrijdleider
5e. eventueel een wedstrijdleider
6e. de ere-voorzitter

Artikel 9

Huishoudelijk reglement
Het huishoudelijk reglement regelt de interne aangelegenheden der vereniging en mag geen bepalingen bevatten, die in strijd zijn met deze Statuten.

Artikel 10

Ieder jaar wordt tenminste één algemene ledenvergadering gehouden in de maand september. Alsdan worden de jaarverslagen uitgebracht en vinden verkiezingen plaats. Deze vergadering is tevens de “openingsvergadering” voor het nieuwe seizoen.

Artikel 11

Wijziging der Statuten
Tot wijziging der Statuten kan slechts op een algemene ledenvergadering worden besloten, op welke vergadering tenminste 3⁄4 van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig moet zijn en wel met meerderheid van tenminste ⅔ van het aantal uitgebrachte stemmen. Mocht de vergadering wegens onvoldoende opkomst der leden niet kunnen besluiten, dan wordt
binnen 14 dagen een nieuwe vergadering belegd, waarbij het aantal aanwezige leden aan gen grens gebonden is.

Artikel 12

Ontbinding
Bij opheffing der vereniging wordt het materiaal in bewaring gegeven en
ter beschikking gehouden voor een eventueel nieuwe schaakvereniging te
Noordwijk, aan:
a. Het Nut v.h. Algemeen, afd. Noordwijk
b. Bij ontstentenis van deze afdeling zal door de ledenvergadering een
andere beheerder worden aangewezen


Artikel 13

Slotbepalingen
Door deze Statuten zijn alle vroegere Statuten vervallen.

Artikel 14

Deze Statuten treden onmiddellijk na aanneming door een algemene
ledenvergadering in werking.

Aldus aangenomen op de algemene ledenvergadering van 9 september 1968.